Sacho satram – Aao Sao Sala Jashan Manaen Sache Sain Ki Mahema Gaen – Great Bhajan

Sacho satram – Watch Great SSD Sindhi Bhajan In 100 Sala Jashan Melo @ Pooj Raharki Sahib.