Sacho satram – Ahe Aryan Jo Adhar Sacho satram Sain Sarkar – Master Kishin Chand

Sacho satram – Watch Beautiful Sindhi Bhajan In Sound Of Master Kishin Chand On Great sindhi saint Sain Satram Das Sahib Of Pooj raharki sahib.