Sacho satram – Bhagat Lakhmi Chand Singing Beautiful SSD Salok

Sacho satram – Watch Beautiful Sindhi salok In Sound Of Bhagat Lakhmi chand @ pooj raherki sahib In Prense Of Hazoori Roop sain sadhram sahib On Jashan Melo Sain satramdas Sahib 2007.