Sacho satram – Darvesh Sakhi Aa Dulho – Sanam Marvi

Sacho satram – Darvesh Sakhi Aa Dulho – Sanam Marvi