Sacho satram – Dulhe Sain Sa Muhinji Sik Aa – Sweet Skl Bhajan

Sacho satram – Sweet Bhajan on Dulha Darvesh Sain Kanyalal Sahib – Dulhe Sain Sa Muhinji Sik Aa.