Sacho satram – Dulho Jhoole Jhoole Jhoole Dulho – Shaman Ali Mirali

Sacho satram – Watch Great Bhajan In Sound Of Shaman Ali Mirali On 145th Birth Anniversary Of Shahenshah Satguru Sain Satramdas Sahib @ Pooj Raherki sahib On 25/10/2011.