Sacho satram – Duniya Je Har Insan Khe Nana Tuhinjo Aasro Aa – Master Sushil

Sacho satram – Duniya Je Har Insan Khe Nana Tuhinjo Aasro Aa – Master Sushil