Sacho satram – Hik Sacho sain Huje Razi T Khatbi T Har Bazi- Sunny Balani

Sacho satram – Hik Sacho sain Huje Razi – Sunny Balani.
Poet : Pardip Piyasi.
www.bhagatkanwarram.com