Sacho satram – Kanwar Tuhinjo Naon N Visre – Sain Rajesh Kumar

Sacho satram – Watch Great Sindhi Bhajan On Great Sindhi Saint Bhagat Kanwarram Of Pooj Raherki sahib.

Singer – Sain Rajesh Kumar Amravati.