Sacho satram – Kurub Kare Aa Hali Kanwarram – Bhagat Kundan

Sacho satram – Watch Beautiful SSD Sindhi Bhajan In Sound Bhagat Kundan On Great Saint Of Sindh Amar Shahid Sain Kanwarram sahib Of Pooj Raherki Sahib.