Sacho satram – Maaf Mandayoon Kar Gunahgar Aahiyoon – Bhagat Kanyalal

Sacho satram – Maaf Mandayu Kar Gunahgar Aahiyu Sings Bhagat Kanya Lal.