Sacho satram – Nahe rahi Garibi Duniya Je Gariban Me – Bhagat Kundan

Sacho satram – Nahe rahi Garibi Duniya Je Gariban Me – Bhagat Kundan