Sacho satram – Ram Kaho Satram Kaho Ye Dhuni Hai Satram Ki

Sacho satram – Watch Beautiful Sindhi Bhajan In Sound Of Bhagat Kundan On Great SSD Dham Saints Of Pooj Raharki sahib.