Sacho satram – Sachi Raherki Sachi Dharti Sacho satram Vadi Hasti

Sacho satram – SSD Sindhi Bhajan Sachi Raherki Sachi Dharti Sacho satram Vadi Hasti.

Lyrics – Ratan Larkana.