Sacho satram – Sain Sache satram jo Suhino Raharki Men Duar Aa – Great Kishin Chand Bhajan

Sacho satram – Watch Beautiful Sindhi Bhajan In Sound Of Master Kishin Chand On Great sindhi saint Sain Satram Das Sahib Of Pooj raharki sahib