Sacho satram – Satgur Piyare Raherki Wale [ Bhagat Lakhmichand ]

Sacho satram – Satgur Piyare Raherki Wale

[ Bhagat Lakhmichand ]