Sacho satram – Satram Sain Mere Marhaba Marhaba Marhaba – Great Bhajan

Sacho satram – Watch Great SSD Sindhi Bhajan In 100 Sala Jashan Melo @ Pooj Raharki Sahib.