Sacho satram – Surg Misl Sansar Men Hik Raharki Jo Duaar Aa

Sacho satram – Watch Great Sindhi SSD Bhajan On Saints Of Pooj Raherki Sahib By Bhagat Sushil.