Sacho satram – Tuhinja Aahiyu Tuhinjo Dar Kaeean Chhade Sain Vendase- Master Sushil.

Sacho satram – Tuhinja Aahiyu Tuhinjo Dar Kaeean Chhade Sain Vendase In Sound Of Master Sushil. Lyrics – Ranjit Sagar.