Sacho satram – Vipin Shewani Sings SSD Dhuni Sahib In Melodious Sound

Sacho satram – Vipin Shewani Sings SSD Dhuni Sahib @ Pooj Raherki Sahib In Shahenshah Satguru Sain Satram Das Sahib 151 Sala Janam Mahautsav 23/10/2017.