Sacho satram – Watch SSD Bhajan In Sound Of Pirnka Rani D – O Sain sadhram sahib

Sacho satram – Watch Sindhi SSD Bhajan In Sound Of Pirnka Rani D/O Sain Sadhram sahib On 125th Birth anniversary Of Sain Kanwarram sahib @ Pooj Raherki sahib On April 2010 In Presense Of Sain Sadhram sahib.